وقتی نقالی «بهرام رادان» با پرده‌خوانی «همایون شجریان» گره می‌خورد/ سماع سهراب بر بال سیمرغ

وقتی نقالی «بهرام رادان» با پرده‌خوانی «همایون شجریان» گره می‌خورد/ سماع سهراب بر بال سیمرغ
در کنسرت نمایش«سی»، تنیدگی تار و پود موسیقی و نمایش آنچنان بدیع بود که هرچه مخاطب میدید حسی از نو شدن و ذهنیتی بود که داشت کاری تازه میدید و دنبال نشانه‌ها و ایماژهایی از جنس موسیقی بر رخ نمایش می‌گشت.

وقتی نقالی «بهرام رادان» با پرده‌خوانی «همایون شجریان» گره می‌خورد/ سماع سهراب بر بال سیمرغ

در کنسرت نمایش«سی»، تنیدگی تار و پود موسیقی و نمایش آنچنان بدیع بود که هرچه مخاطب میدید حسی از نو شدن و ذهنیتی بود که داشت کاری تازه میدید و دنبال نشانه‌ها و ایماژهایی از جنس موسیقی بر رخ نمایش می‌گشت.
وقتی نقالی «بهرام رادان» با پرده‌خوانی «همایون شجریان» گره می‌خورد/ سماع سهراب بر بال سیمرغ