گزارشات تایید نشده از اشغال یک شهر در نیجریه به‌وسیله «بوکوحرام»

گزارشات تایید نشده از اشغال یک شهر در نیجریه به‌وسیله «بوکوحرام»
گزارشات تایید نشده‌ای از اشغال یک شهر در نیجریه به‌وسیله «بوکوحرام» مخابره می‌شود.

گزارشات تایید نشده از اشغال یک شهر در نیجریه به‌وسیله «بوکوحرام»

گزارشات تایید نشده‌ای از اشغال یک شهر در نیجریه به‌وسیله «بوکوحرام» مخابره می‌شود.
گزارشات تایید نشده از اشغال یک شهر در نیجریه به‌وسیله «بوکوحرام»