«ترکی آذری» دومین رشته زبان قومیتی ایران که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود

«ترکی آذری» دومین رشته زبان قومیتی ایران که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: رشته زبان و ادبیات ترکی آذری به عنوان رشته جدید در آموزش عالی تصویب شده است و از مهرماه سال جاری دانشجو پذیرش خواهد شد.

«ترکی آذری» دومین رشته زبان قومیتی ایران که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: رشته زبان و ادبیات ترکی آذری به عنوان رشته جدید در آموزش عالی تصویب شده است و از مهرماه سال جاری دانشجو پذیرش خواهد شد.
«ترکی آذری» دومین رشته زبان قومیتی ایران که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود

هنر