لودریان با «توپ پُر» آمده اما باید با «دست خالی» بازگردد

لودریان با «توپ پُر» آمده اما باید با «دست خالی» بازگردد
ادبیات و شیوه گفتار وزیر خارجه فرانسه در آستانه سفر به تهران، نشانه گفتمانی طلبکارانه است و کسی که با چنین ادبیاتی پای به پایتخت ایران می‌گذارد، لاجرم باید دست خالی برود.

لودریان با «توپ پُر» آمده اما باید با «دست خالی» بازگردد

ادبیات و شیوه گفتار وزیر خارجه فرانسه در آستانه سفر به تهران، نشانه گفتمانی طلبکارانه است و کسی که با چنین ادبیاتی پای به پایتخت ایران می‌گذارد، لاجرم باید دست خالی برود.
لودریان با «توپ پُر» آمده اما باید با «دست خالی» بازگردد