مسئولان به وعده‌های خود برای رفع مشکلات محرومان عمل کنند

مسئولان به وعده‌های خود برای رفع مشکلات محرومان عمل کنند
رئیس کمیته امداد بر ضرورت توجه بیش از پیش مسئولان برای رفع محرومیت در کشور تاکید کرد.

مسئولان به وعده‌های خود برای رفع مشکلات محرومان عمل کنند

رئیس کمیته امداد بر ضرورت توجه بیش از پیش مسئولان برای رفع محرومیت در کشور تاکید کرد.
مسئولان به وعده‌های خود برای رفع مشکلات محرومان عمل کنند