پالایش روزانه ۱۵۰ تن گاز غنی از مشعل‌هایی که می‌سوخت/ پیشنهاد سنگین خارجی‌ها و اجرای ۴ ماهه توسط تیم مهندسان ایرانی

پالایش روزانه ۱۵۰ تن گاز غنی از مشعل‌هایی که می‌سوخت/ پیشنهاد سنگین خارجی‌ها و اجرای ۴ ماهه توسط تیم مهندسان ایرانی
سرپرست پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی از دریافت و پالایش روزانه ۱۵۰ تن گاز غنی از محل گازهای فلر خبر داد و گفت: مشاور خارجی برای اجرای طرح ۶ ماه زمان و مبلغ هنگفتی پیشنهاد کرده بود که تیم مهندسی خود پالایشگاه کار را بر عهده گرفت و در مدت ۴ ماه پروژه را طراحی، اجرا و راه‌اندازی کرد.

پالایش روزانه ۱۵۰ تن گاز غنی از مشعل‌هایی که می‌سوخت/ پیشنهاد سنگین خارجی‌ها و اجرای ۴ ماهه توسط تیم مهندسان ایرانی

سرپرست پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی از دریافت و پالایش روزانه ۱۵۰ تن گاز غنی از محل گازهای فلر خبر داد و گفت: مشاور خارجی برای اجرای طرح ۶ ماه زمان و مبلغ هنگفتی پیشنهاد کرده بود که تیم مهندسی خود پالایشگاه کار را بر عهده گرفت و در مدت ۴ ماه پروژه را طراحی، اجرا و راه‌اندازی کرد.
پالایش روزانه ۱۵۰ تن گاز غنی از مشعل‌هایی که می‌سوخت/ پیشنهاد سنگین خارجی‌ها و اجرای ۴ ماهه توسط تیم مهندسان ایرانی