«پروژه احیای دریاچه ارومیه» نیاز به احیا دارد

«پروژه احیای دریاچه ارومیه» نیاز به احیا دارد
نماینده شهر بناب در مجلس در خصوص پروژه احیای دریاچه ارومیه، گفت: پروژه احیا نیاز به احیا دارد و هنوز شروع نشده است.

«پروژه احیای دریاچه ارومیه» نیاز به احیا دارد

نماینده شهر بناب در مجلس در خصوص پروژه احیای دریاچه ارومیه، گفت: پروژه احیا نیاز به احیا دارد و هنوز شروع نشده است.
«پروژه احیای دریاچه ارومیه» نیاز به احیا دارد