پرواز جنگنده “سو 30” را ببینید

پرواز جنگنده “سو 30” را ببینید
تعداد جدیدی از جنگنده های پیشرفته سو 30 به یکی از پایگاه‌های هوایی در جنوب غربی روسیه منتقل شد.

پرواز جنگنده “سو 30” را ببینید

تعداد جدیدی از جنگنده های پیشرفته سو 30 به یکی از پایگاه‌های هوایی در جنوب غربی روسیه منتقل شد.
پرواز جنگنده “سو 30” را ببینید

بک لینک رنک 7