خود زیست نامه کوتاه مولف “از آستارا تا استراباد”

خود زیست نامه کوتاه مولف “از آستارا تا استراباد”
تنها چند روز از درگذشت نویسنده فرهیخته، استاد منوچهر ستوده می گذرد. وی به حق دین عظیمی به گردن تاریخ و جغرافیا و بالاخص فرهنگ این مرز و بوم داشته و به ویژه خطه شمال فقدان حضور سبز این “چهره ماندگار” را بیشتر حس می کند. هرچند که تا اثر زنده باشد مولف نخواهد مرد و استاد منوچهر ستوده برای همیشه “مرجع” خواهد ماند هرچند که به مبدا خویش رجعت کرده باشد.

خود زیست نامه کوتاه مولف “از آستارا تا استراباد”

تنها چند روز از درگذشت نویسنده فرهیخته، استاد منوچهر ستوده می گذرد. وی به حق دین عظیمی به گردن تاریخ و جغرافیا و بالاخص فرهنگ این مرز و بوم داشته و به ویژه خطه شمال فقدان حضور سبز این “چهره ماندگار” را بیشتر حس می کند. هرچند که تا اثر زنده باشد مولف نخواهد مرد و استاد منوچهر ستوده برای همیشه “مرجع” خواهد ماند هرچند که به مبدا خویش رجعت کرده باشد.
خود زیست نامه کوتاه مولف “از آستارا تا استراباد”

بک لینک رنک 5