دزدان خانه “خاله سارا”ی تلویزیون به دام پلیس افتادند

دزدان خانه “خاله سارا”ی تلویزیون به دام پلیس افتادند
ایران نوشت:چندی پیش ماجرای سرقت از خانه «خاله سارا» مجری برنامه کودک در تلویزیون به پلیس گزارش شد.بررسی ها و تحقیقات پلیسی نشان داد اشیا و لوازم زینتی خاصی به سرقت رفته است.

دزدان خانه “خاله سارا”ی تلویزیون به دام پلیس افتادند

ایران نوشت:چندی پیش ماجرای سرقت از خانه «خاله سارا» مجری برنامه کودک در تلویزیون به پلیس گزارش شد.بررسی ها و تحقیقات پلیسی نشان داد اشیا و لوازم زینتی خاصی به سرقت رفته است.
دزدان خانه “خاله سارا”ی تلویزیون به دام پلیس افتادند

بک لینک قوی

آهنگ جدید