ایمن الظواهری در ویدئویی داستان “مصر” را تعریف کرد!

ایمن الظواهری در ویدئویی داستان “مصر” را تعریف کرد!
ایسنا نوشت: رهبر القاعده از اخوان المسلمین و مؤسس آن به شدت انتقاد و آنها را به شکست انقلاب‌ها در مصر متهم کرد.

ایمن الظواهری در ویدئویی داستان “مصر” را تعریف کرد!

ایسنا نوشت: رهبر القاعده از اخوان المسلمین و مؤسس آن به شدت انتقاد و آنها را به شکست انقلاب‌ها در مصر متهم کرد.
ایمن الظواهری در ویدئویی داستان “مصر” را تعریف کرد!

اتوبیوگرافی