آزمایشگاه ملی مغز کشور به زودی افتتاح می‌شود

آزمایشگاه ملی مغز کشور به زودی افتتاح می‌شود
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های شناختی کشور، از افتتاح آزمایشگاه ملی مغز کشور در آینده نزدیک خبر داد.

آزمایشگاه ملی مغز کشور به زودی افتتاح می‌شود

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های شناختی کشور، از افتتاح آزمایشگاه ملی مغز کشور در آینده نزدیک خبر داد.
آزمایشگاه ملی مغز کشور به زودی افتتاح می‌شود