آقای وزیر اطلاعات غلط به مردم ندهید

آقای وزیر اطلاعات غلط به مردم ندهید
عده‌ای از دانشجویان صنعت نفت در واکنش به صحبت‌های وزیر نفت بیانیه‌ای را تنظیم کرده و مدعی هستند اطلاعاتی که زنگنه در این برنامه داده است تحریف شده و به دور از واقعیت است.

آقای وزیر اطلاعات غلط به مردم ندهید

عده‌ای از دانشجویان صنعت نفت در واکنش به صحبت‌های وزیر نفت بیانیه‌ای را تنظیم کرده و مدعی هستند اطلاعاتی که زنگنه در این برنامه داده است تحریف شده و به دور از واقعیت است.
آقای وزیر اطلاعات غلط به مردم ندهید