آلودگی هوا؛ مدیریت تعطیلات و رونق گردشگری در مناطق جنوبی کشور

آلودگی هوا؛ مدیریت تعطیلات و رونق گردشگری در مناطق جنوبی کشور
با تعطیلی مدارس و دانشگاهها در فصل سرد سال، میزان قابل توجهی از تقاضای سوخت خصوصا گازطبیعی به منظور تامین گرمایش این اماکن در مناطق سردسیر کشور کاهش می باید و لذا مدیریت مصرف گازطبیعی نیز از نتایج مهم مدیریت تعطیلات خواهد بود.

آلودگی هوا؛ مدیریت تعطیلات و رونق گردشگری در مناطق جنوبی کشور

با تعطیلی مدارس و دانشگاهها در فصل سرد سال، میزان قابل توجهی از تقاضای سوخت خصوصا گازطبیعی به منظور تامین گرمایش این اماکن در مناطق سردسیر کشور کاهش می باید و لذا مدیریت مصرف گازطبیعی نیز از نتایج مهم مدیریت تعطیلات خواهد بود.
آلودگی هوا؛ مدیریت تعطیلات و رونق گردشگری در مناطق جنوبی کشور