آمریکا مدعی شد: انفجار بمب باعث سقوط هواپیمای مصری شده است

آمریکا مدعی شد: انفجار بمب باعث سقوط هواپیمای مصری شده است
مسئولان آمریکایی اعلام کردند که معتقداند انفجار بمب باعث سقوط هواپیمای خطوط مصری در مسیر پاریس-قاهره شده است.

آمریکا مدعی شد: انفجار بمب باعث سقوط هواپیمای مصری شده است

مسئولان آمریکایی اعلام کردند که معتقداند انفجار بمب باعث سقوط هواپیمای خطوط مصری در مسیر پاریس-قاهره شده است.
آمریکا مدعی شد: انفجار بمب باعث سقوط هواپیمای مصری شده است