آمریکا و روسیه در حال رایزنی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه هستند

آمریکا و روسیه در حال رایزنی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه هستند
شبکه خبری بلومبرگ جمعه مدعی شده روسیه و آمریکا در حال همکاری برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه هستند.

آمریکا و روسیه در حال رایزنی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه هستند

شبکه خبری بلومبرگ جمعه مدعی شده روسیه و آمریکا در حال همکاری برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه هستند.
آمریکا و روسیه در حال رایزنی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه هستند

خرید بک لینک