ابراز تاسف قاسمی از حادثه آتش سوزی در بیمارستانی در کره جنوبی

ابراز تاسف قاسمی از حادثه آتش سوزی در بیمارستانی در کره جنوبی
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اظهار تاسف عمیق از حادثه آتش سوزی در بیمارستانی در کره جنوبی با دولت و ملت این کشور ابراز همدردی کرد.

ابراز تاسف قاسمی از حادثه آتش سوزی در بیمارستانی در کره جنوبی

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اظهار تاسف عمیق از حادثه آتش سوزی در بیمارستانی در کره جنوبی با دولت و ملت این کشور ابراز همدردی کرد.
ابراز تاسف قاسمی از حادثه آتش سوزی در بیمارستانی در کره جنوبی