ابراز نگرانی گزارشگر سازمان ملل از وضع زندگی بی‌خانمان‌ها در آمریکا

ابراز نگرانی گزارشگر سازمان ملل از وضع زندگی بی‌خانمان‌ها در آمریکا
گزاشگر ویژه سازمان ملل متحد در دیدار از برخی شهرهای آمریکا به وضعیت بسیار بد اسکان ، شرایط بد بهداشتی و افزایش آمار بی‌خانمان‌های این کشور اشاره کرد.

ابراز نگرانی گزارشگر سازمان ملل از وضع زندگی بی‌خانمان‌ها در آمریکا

گزاشگر ویژه سازمان ملل متحد در دیدار از برخی شهرهای آمریکا به وضعیت بسیار بد اسکان ، شرایط بد بهداشتی و افزایش آمار بی‌خانمان‌های این کشور اشاره کرد.
ابراز نگرانی گزارشگر سازمان ملل از وضع زندگی بی‌خانمان‌ها در آمریکا