اتاق اصناف نیاز به تسهیلات وپشتوانه دولت دارد

اتاق اصناف نیاز به تسهیلات وپشتوانه دولت دارد
عضو هیات رییسه اتاق اصناف گفت: نامگذاری امسال با عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نشان از دغدغه مقام معظم رهبری پیرامون مسایل اقتصادی دارد.

اتاق اصناف نیاز به تسهیلات وپشتوانه دولت دارد

عضو هیات رییسه اتاق اصناف گفت: نامگذاری امسال با عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نشان از دغدغه مقام معظم رهبری پیرامون مسایل اقتصادی دارد.
اتاق اصناف نیاز به تسهیلات وپشتوانه دولت دارد

بک لینک رنک 4