اجتناب از افراط و تفریط در برخورد با فساد/ انتشار مشخصات قضات متخلف در رسانه‌ها/ پیشگام دفاع از حقوق مالباختگان موسسات مالی هستیم

اجتناب از افراط و تفریط در برخورد با فساد/ انتشار مشخصات قضات متخلف در رسانه‌ها/ پیشگام دفاع از حقوق مالباختگان موسسات مالی هستیم
آملی لاریجانی با تأکید بر نظارت مستمر بر مجموعه‌های قضایی به قضات متخلف هشدار داد که در آینده‌، طبق برنامه‌ای خاص نام و تصویر آنان در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

اجتناب از افراط و تفریط در برخورد با فساد/ انتشار مشخصات قضات متخلف در رسانه‌ها/ پیشگام دفاع از حقوق مالباختگان موسسات مالی هستیم

آملی لاریجانی با تأکید بر نظارت مستمر بر مجموعه‌های قضایی به قضات متخلف هشدار داد که در آینده‌، طبق برنامه‌ای خاص نام و تصویر آنان در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
اجتناب از افراط و تفریط در برخورد با فساد/ انتشار مشخصات قضات متخلف در رسانه‌ها/ پیشگام دفاع از حقوق مالباختگان موسسات مالی هستیم