ادارات دولتی فردا دوشنبه با دو ساعت تأخیر آغاز به کار خواهد کرد

ادارات دولتی فردا دوشنبه با دو ساعت تأخیر آغاز به کار خواهد کرد
استاندار تهران گفت: ادارات دولتی فردا دوشنبه با دو ساعت تأخیر آغاز به کار خواهد کرد.

ادارات دولتی فردا دوشنبه با دو ساعت تأخیر آغاز به کار خواهد کرد

استاندار تهران گفت: ادارات دولتی فردا دوشنبه با دو ساعت تأخیر آغاز به کار خواهد کرد.
ادارات دولتی فردا دوشنبه با دو ساعت تأخیر آغاز به کار خواهد کرد