ارائه گزارش وزارت کشور از ابعاد مختلف نا آرامی‌های اخیر به دولت/ تشکیل شورایی در استان‌ها برای رسیدگی به موضوع « ایثار و شهادت»

ارائه گزارش وزارت کشور از ابعاد مختلف نا آرامی‌های اخیر به دولت/ تشکیل شورایی در استان‌ها برای رسیدگی به موضوع « ایثار و شهادت»
سخنگوی وزارت کشور گفت: در هیأت وزیران مصوب شد گزارش و تحلیل جامعی از ابعاد مختلف بین‌المللی و داخلی، امنیت ملی، اقتصادی و جامعه شناختی تحلیلی از سوی وزارت کشور تهیه شود و در مهلت یک هفته‌ای که دولت تعیین کرده آن را آماده خواهیم کرد.

ارائه گزارش وزارت کشور از ابعاد مختلف نا آرامی‌های اخیر به دولت/ تشکیل شورایی در استان‌ها برای رسیدگی به موضوع « ایثار و شهادت»

سخنگوی وزارت کشور گفت: در هیأت وزیران مصوب شد گزارش و تحلیل جامعی از ابعاد مختلف بین‌المللی و داخلی، امنیت ملی، اقتصادی و جامعه شناختی تحلیلی از سوی وزارت کشور تهیه شود و در مهلت یک هفته‌ای که دولت تعیین کرده آن را آماده خواهیم کرد.
ارائه گزارش وزارت کشور از ابعاد مختلف نا آرامی‌های اخیر به دولت/ تشکیل شورایی در استان‌ها برای رسیدگی به موضوع « ایثار و شهادت»