ارتش میانمار پیدا شدن گور دسته جمعی در این کشور را تایید کرد

ارتش میانمار پیدا شدن گور دسته جمعی در این کشور را تایید کرد
دفتر فرماندهی ارتش میانمار یافته شدن یک گور دسته جمعی که به احتمال فراوان متعلق به اقلیت مسلمان این کشور است را تایید کرد.

ارتش میانمار پیدا شدن گور دسته جمعی در این کشور را تایید کرد

دفتر فرماندهی ارتش میانمار یافته شدن یک گور دسته جمعی که به احتمال فراوان متعلق به اقلیت مسلمان این کشور است را تایید کرد.
ارتش میانمار پیدا شدن گور دسته جمعی در این کشور را تایید کرد