اردوغان: کسی نباید به خود جرأت تاسیس دولتی جدید در شمال سوریه بدهد

اردوغان: کسی نباید به خود جرأت تاسیس دولتی جدید در شمال سوریه بدهد
رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از سیاست‌های نامتوزان آمریکا در خاورمیانه، تاکید کرد کسی نباید جرأت تاسیس یک دولت جدید در شمال سوریه داشته باشد.

اردوغان: کسی نباید به خود جرأت تاسیس دولتی جدید در شمال سوریه بدهد

رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از سیاست‌های نامتوزان آمریکا در خاورمیانه، تاکید کرد کسی نباید جرأت تاسیس یک دولت جدید در شمال سوریه داشته باشد.
اردوغان: کسی نباید به خود جرأت تاسیس دولتی جدید در شمال سوریه بدهد