ارز مداخله‌ای بانک مرکزی با نرخ ۴۵۴۴ تومان فروخته شد

ارز مداخله‌ای بانک مرکزی با نرخ ۴۵۴۴ تومان فروخته شد
صرافی‌های مجاز امروز سهمیه ارز مداخله‌ای را با قیمت 4544 تومان به فروش رساندند که نسبت به روز گذشته 9 تومان کاهش نشان می‌دهد.

ارز مداخله‌ای بانک مرکزی با نرخ ۴۵۴۴ تومان فروخته شد

صرافی‌های مجاز امروز سهمیه ارز مداخله‌ای را با قیمت 4544 تومان به فروش رساندند که نسبت به روز گذشته 9 تومان کاهش نشان می‌دهد.
ارز مداخله‌ای بانک مرکزی با نرخ ۴۵۴۴ تومان فروخته شد