از «قول»های روحانی به موزه «دورهمی» تا سکوت درباره «معجزه قرن»!

از «قول»های روحانی به موزه «دورهمی» تا سکوت درباره «معجزه قرن»!
گفت‌وگوی تلویزیونی شب گذشته رئیس‌جمهور بازتاب گسترده‌ای در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت.

از «قول»های روحانی به موزه «دورهمی» تا سکوت درباره «معجزه قرن»!

گفت‌وگوی تلویزیونی شب گذشته رئیس‌جمهور بازتاب گسترده‌ای در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت.
از «قول»های روحانی به موزه «دورهمی» تا سکوت درباره «معجزه قرن»!