استفاده 116 درصدی اوراق مشارکت خلاف است و باید رسیدگی شود

استفاده 116 درصدی اوراق مشارکت خلاف است و باید رسیدگی شود
رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: استفاده بیش از سقف مجاز از اوراق مشارکت خلاف محسوب می شود و باید پیگیری شود.

استفاده 116 درصدی اوراق مشارکت خلاف است و باید رسیدگی شود

رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: استفاده بیش از سقف مجاز از اوراق مشارکت خلاف محسوب می شود و باید پیگیری شود.
استفاده 116 درصدی اوراق مشارکت خلاف است و باید رسیدگی شود