اصلاح قانون چک پشت قانون تجارت مخفی ماند/ یک واحد تولیدی ۲.۵ کیلوگرم چک برگشتی دارد

اصلاح قانون چک پشت قانون تجارت مخفی ماند/ یک واحد تولیدی ۲.۵ کیلوگرم چک برگشتی دارد
مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران با بیان این که اصلاح قانون چک در سایه اصلاح قانون تجارت مخفی مانده است، گفت: چک برگشتی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی است، به گونه‌ای که یک واحد تولیدی به تنهایی به اندازه ۲.۵ کیلوگرم چک برگشتی دارد.

اصلاح قانون چک پشت قانون تجارت مخفی ماند/ یک واحد تولیدی ۲.۵ کیلوگرم چک برگشتی دارد

مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران با بیان این که اصلاح قانون چک در سایه اصلاح قانون تجارت مخفی مانده است، گفت: چک برگشتی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی است، به گونه‌ای که یک واحد تولیدی به تنهایی به اندازه ۲.۵ کیلوگرم چک برگشتی دارد.
اصلاح قانون چک پشت قانون تجارت مخفی ماند/ یک واحد تولیدی ۲.۵ کیلوگرم چک برگشتی دارد