اعتبار جدیدی برای کشورمان؛ مرکزیت اپدیم در ایران

اعتبار جدیدی برای کشورمان؛ مرکزیت اپدیم در ایران
چقدر اسکاپ را می‌شناسید؟ اپدیم را چطور؟ آن هم در شرایط بحرانی منطقه، در وضعیتی که بلایای طبیعی از هر طرف ممکن است زندگی عده‌ای را به خطر بیاندازد و این، همسایگان هستند که باید به نجات همسایگان‌شان در منطقه بشتابند، همسایگی اعم از خانه، شهر، استان و حتی کشور.

اعتبار جدیدی برای کشورمان؛ مرکزیت اپدیم در ایران

چقدر اسکاپ را می‌شناسید؟ اپدیم را چطور؟ آن هم در شرایط بحرانی منطقه، در وضعیتی که بلایای طبیعی از هر طرف ممکن است زندگی عده‌ای را به خطر بیاندازد و این، همسایگان هستند که باید به نجات همسایگان‌شان در منطقه بشتابند، همسایگی اعم از خانه، شهر، استان و حتی کشور.
اعتبار جدیدی برای کشورمان؛ مرکزیت اپدیم در ایران