افزایش 32 درصدی برداشت آب از سدهای استان تهران/کمترین حجم ورودی آب مربوط به سد لار

افزایش 32 درصدی برداشت آب از سدهای استان تهران/کمترین حجم ورودی آب مربوط به سد لار
حجم برداشت آب از ۵ سد تأمین کننده آب تهران از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته سوم فروردین سال جاری، 32 درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

افزایش 32 درصدی برداشت آب از سدهای استان تهران/کمترین حجم ورودی آب مربوط به سد لار

حجم برداشت آب از ۵ سد تأمین کننده آب تهران از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته سوم فروردین سال جاری، 32 درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
افزایش 32 درصدی برداشت آب از سدهای استان تهران/کمترین حجم ورودی آب مربوط به سد لار

خرید بک لینک