الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در نشست کمیسیون سیاست خارجی به جمع‌بندی نرسید

الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در نشست کمیسیون سیاست خارجی به جمع‌بندی نرسید
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: مذاکرات کمیسیون درباره لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم تا پایان نشست امروز به طول انجامید و فرصت به رأی‌گیری نرسید.

الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در نشست کمیسیون سیاست خارجی به جمع‌بندی نرسید

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: مذاکرات کمیسیون درباره لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم تا پایان نشست امروز به طول انجامید و فرصت به رأی‌گیری نرسید.
الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در نشست کمیسیون سیاست خارجی به جمع‌بندی نرسید