الناز شاکردوست اولین خریدار حراج تهران/ تابلوی سهراب سپهری رکورد دار فروش

الناز شاکردوست اولین خریدار حراج تهران/ تابلوی سهراب سپهری رکورد دار فروش
حراج تهران با خرید اولین اثر توسط الناز شاکر دوست آغاز شد. تابلوی سهراب سپهری با مبلغ سه میلیارد تومان بفروش رفت و اثر نقاشی رنگ و روغن روی بوم وی نیز با مبلغ یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان فروخته شد.

الناز شاکردوست اولین خریدار حراج تهران/ تابلوی سهراب سپهری رکورد دار فروش

حراج تهران با خرید اولین اثر توسط الناز شاکر دوست آغاز شد. تابلوی سهراب سپهری با مبلغ سه میلیارد تومان بفروش رفت و اثر نقاشی رنگ و روغن روی بوم وی نیز با مبلغ یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان فروخته شد.
الناز شاکردوست اولین خریدار حراج تهران/ تابلوی سهراب سپهری رکورد دار فروش