اما و اگرهای مجوز تغییر کاربری مدارس/ مدرسه‌فروشی یا تغییر کاربری منضبط؟

اما و اگرهای مجوز تغییر کاربری مدارس/ مدرسه‌فروشی یا تغییر کاربری منضبط؟
لایحه بودجه 97 کشور به آموزش و پرورش مجوز تغییر کاربری مدارس را داده است اما گروهی معترض هستند و امکان سوءاستفاده از آن را می‌دهند؛ از سوی دیگر آموزش و پرورش معتقد است این مجوز به معنای فروش مدارس خوب نیست.

اما و اگرهای مجوز تغییر کاربری مدارس/ مدرسه‌فروشی یا تغییر کاربری منضبط؟

لایحه بودجه 97 کشور به آموزش و پرورش مجوز تغییر کاربری مدارس را داده است اما گروهی معترض هستند و امکان سوءاستفاده از آن را می‌دهند؛ از سوی دیگر آموزش و پرورش معتقد است این مجوز به معنای فروش مدارس خوب نیست.
اما و اگرهای مجوز تغییر کاربری مدارس/ مدرسه‌فروشی یا تغییر کاربری منضبط؟