انصارالله 650 نظامی طرفدار علی عبدالله صالح را آزاد کرد

انصارالله 650 نظامی طرفدار علی عبدالله صالح را آزاد کرد
جنبش انصار الله یمن 650 نظامی وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهور اسبق یمن را آزاد کرده است.

انصارالله 650 نظامی طرفدار علی عبدالله صالح را آزاد کرد

جنبش انصار الله یمن 650 نظامی وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهور اسبق یمن را آزاد کرده است.
انصارالله 650 نظامی طرفدار علی عبدالله صالح را آزاد کرد