انفجار خودرو در بغداد، دستکم 6 شهید و زخمی برجای گذاشت

انفجار خودرو در بغداد، دستکم 6 شهید و زخمی برجای گذاشت
انفجاری خودرویی در نزدیکی حسینیه‌ای واقع در شمال شهر بغداد 2 شهید و 4 زخمی برجای گذاشت.

انفجار خودرو در بغداد، دستکم 6 شهید و زخمی برجای گذاشت

انفجاری خودرویی در نزدیکی حسینیه‌ای واقع در شمال شهر بغداد 2 شهید و 4 زخمی برجای گذاشت.
انفجار خودرو در بغداد، دستکم 6 شهید و زخمی برجای گذاشت