انقلاب، خدمات بزرگی انجام داده که «حجاب معاصرت» مانع از درک درست آن است

انقلاب، خدمات بزرگی انجام داده که «حجاب معاصرت» مانع از درک درست آن است
ضرغامی معتقد است: انقلاب، خدمات بزرگی انجام داده که «حجاب معاصرت» مانع از درک درست آن است، ولی به آسیب های قابل توجهی هم دچار شده که اگر به درستی شناسایی و رفع نشوند کار ناتمام است!

انقلاب، خدمات بزرگی انجام داده که «حجاب معاصرت» مانع از درک درست آن است

ضرغامی معتقد است: انقلاب، خدمات بزرگی انجام داده که «حجاب معاصرت» مانع از درک درست آن است، ولی به آسیب های قابل توجهی هم دچار شده که اگر به درستی شناسایی و رفع نشوند کار ناتمام است!
انقلاب، خدمات بزرگی انجام داده که «حجاب معاصرت» مانع از درک درست آن است