ایراد در نحوه کسر خدمت فرزندان ایثارگران/ اعلام اسامی شاید بعد!

ایراد در نحوه کسر خدمت فرزندان ایثارگران/ اعلام اسامی شاید بعد!
جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا درباره آمار 20 هزار نفر کسر و معافیت فرزندان ایثارگران، گفت: 20 هزار نفر انتخاب شده‌اند اما ایرادی در کار وجود دارد و باید روشی اتخاذ کنیم که همه ایثارگران از این طرح سهم ببرند.

ایراد در نحوه کسر خدمت فرزندان ایثارگران/ اعلام اسامی شاید بعد!

جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا درباره آمار 20 هزار نفر کسر و معافیت فرزندان ایثارگران، گفت: 20 هزار نفر انتخاب شده‌اند اما ایرادی در کار وجود دارد و باید روشی اتخاذ کنیم که همه ایثارگران از این طرح سهم ببرند.
ایراد در نحوه کسر خدمت فرزندان ایثارگران/ اعلام اسامی شاید بعد!