ایران اجازه نمی دهد مسائل دیگری به برجام پیوند زده شود

ایران اجازه نمی دهد مسائل دیگری به برجام پیوند زده شود
سفیر کشورمان در سارایوو تصریح کرد: ایران هیچ تغییری در برجام را قبول نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد مسائل دیگری به برجام پیوند زده شود، بخصوص قدرت دفاعی جمهوری اسلامی که امری غیر قابل مذاکره و تابع منافع و امنیت ملی است.

ایران اجازه نمی دهد مسائل دیگری به برجام پیوند زده شود

سفیر کشورمان در سارایوو تصریح کرد: ایران هیچ تغییری در برجام را قبول نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد مسائل دیگری به برجام پیوند زده شود، بخصوص قدرت دفاعی جمهوری اسلامی که امری غیر قابل مذاکره و تابع منافع و امنیت ملی است.
ایران اجازه نمی دهد مسائل دیگری به برجام پیوند زده شود