ایران عملیات تروریستی در شهر بنغازی لیبی را محکوم کرد

ایران عملیات تروریستی در شهر بنغازی لیبی را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عملیات تروریستی در شهر بنغازی لیبی را محکوم کرد.

ایران عملیات تروریستی در شهر بنغازی لیبی را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عملیات تروریستی در شهر بنغازی لیبی را محکوم کرد.
ایران عملیات تروریستی در شهر بنغازی لیبی را محکوم کرد