ایران و روسیه کانال سوئز را دور می زنند

ایران و روسیه کانال سوئز را دور می زنند
تسنیم خبرداد: تهران و مسکو در حال گفت و گو درباره ایجاد یک کانال کشتیرانی از دریای خزر به خلیج فارس هستند تا به این ترتیب کانال سوئز را دور بزنند.

ایران و روسیه کانال سوئز را دور می زنند

تسنیم خبرداد: تهران و مسکو در حال گفت و گو درباره ایجاد یک کانال کشتیرانی از دریای خزر به خلیج فارس هستند تا به این ترتیب کانال سوئز را دور بزنند.
ایران و روسیه کانال سوئز را دور می زنند