ایمن سازی تاسیسات شهری اصل مهم در توزیع برق استان زنجان

ایمن سازی تاسیسات شهری اصل مهم در توزیع برق استان زنجان
در راستای ایمن سازی تاسیسات و تجهیزات توزیع برق در سطح شهر ، تعداد 212 دریچه ی برق مربوط به پایه های فلزی روشنایی معابر در حوزه برق غرب شهرستان زنجان اصلاح و ساماندهی شد .

ایمن سازی تاسیسات شهری اصل مهم در توزیع برق استان زنجان

در راستای ایمن سازی تاسیسات و تجهیزات توزیع برق در سطح شهر ، تعداد 212 دریچه ی برق مربوط به پایه های فلزی روشنایی معابر در حوزه برق غرب شهرستان زنجان اصلاح و ساماندهی شد .
ایمن سازی تاسیسات شهری اصل مهم در توزیع برق استان زنجان