اینستاگرام کاملا رفع فیلتر شد

اینستاگرام کاملا رفع فیلتر شد
در حالیکه دیروز اینستاگرام روی اینترنت خانگی و یک اپراتور موبایل رفع فیلتر شده بود اکنون برای تمامی کاربران ثابت و همراه رفع فیلتر شده است.

اینستاگرام کاملا رفع فیلتر شد

در حالیکه دیروز اینستاگرام روی اینترنت خانگی و یک اپراتور موبایل رفع فیلتر شده بود اکنون برای تمامی کاربران ثابت و همراه رفع فیلتر شده است.
اینستاگرام کاملا رفع فیلتر شد