ای کاش به نقاط قوت تیم مدیریت قبلی نیز اشاره می‌شد

ای کاش به نقاط قوت تیم مدیریت قبلی نیز اشاره می‌شد
عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش در انتقاد به گزارش سند تحویل و تحول شهرداری تهران، گفت: ای کاش به نقاط قوت تیم مدیریت قبلی نیز اشاره می‌شد تا بتوانیم یک نگاه منصفانه به عملکرد مدیریت شهری داشته باشیم.

ای کاش به نقاط قوت تیم مدیریت قبلی نیز اشاره می‌شد

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش در انتقاد به گزارش سند تحویل و تحول شهرداری تهران، گفت: ای کاش به نقاط قوت تیم مدیریت قبلی نیز اشاره می‌شد تا بتوانیم یک نگاه منصفانه به عملکرد مدیریت شهری داشته باشیم.
ای کاش به نقاط قوت تیم مدیریت قبلی نیز اشاره می‌شد