بازداشت خشونت‌آمیز، پاسخ پلیس آمریکا به اعتراض یک معلم زن + فیلم

بازداشت خشونت‌آمیز، پاسخ پلیس آمریکا به اعتراض یک معلم زن + فیلم
یکی از معلمان لوئیزیانا که نسبت به نابرابری حقوقی میان معلمان و مدیر مدرسه اعتراض داشته، ناباورانه با حضور پلیس در نشست کارکنان مدرسه روبرو و به نحوی خشونت‌بار بازداشت می‌شود.

بازداشت خشونت‌آمیز، پاسخ پلیس آمریکا به اعتراض یک معلم زن + فیلم

یکی از معلمان لوئیزیانا که نسبت به نابرابری حقوقی میان معلمان و مدیر مدرسه اعتراض داشته، ناباورانه با حضور پلیس در نشست کارکنان مدرسه روبرو و به نحوی خشونت‌بار بازداشت می‌شود.
بازداشت خشونت‌آمیز، پاسخ پلیس آمریکا به اعتراض یک معلم زن + فیلم