بازداشت 70 نفر در ترکیه به اتهام تبلیغات علیه عملیات شاخه زیتون

بازداشت 70 نفر در ترکیه به اتهام تبلیغات علیه عملیات شاخه زیتون
طی چهار روز گذشته 70 نفر در ترکیه به اتهام تبلیغات علیه عملیات شاخه زیتون در شمال سوریه و حمایت از گروه‌های تروریستی بازداشت شدند.

بازداشت 70 نفر در ترکیه به اتهام تبلیغات علیه عملیات شاخه زیتون

طی چهار روز گذشته 70 نفر در ترکیه به اتهام تبلیغات علیه عملیات شاخه زیتون در شمال سوریه و حمایت از گروه‌های تروریستی بازداشت شدند.
بازداشت 70 نفر در ترکیه به اتهام تبلیغات علیه عملیات شاخه زیتون