بازگشایی محور کندوان/ آزادراه زنجان-قزوین به علت بارش برف مسدود شد

بازگشایی محور کندوان/ آزادراه زنجان-قزوین به علت بارش برف مسدود شد
در حال حاضر آزادراه زنجان-قزوین به علت بارش برف شدید و نبود ایمنی کافی مسدود است، همچنین محور کرج-چالوس در استان‌های البرز و مازندران که به علت بارش برف و نبود ایمنی مسدود شده بود، بازگشایی شد.

بازگشایی محور کندوان/ آزادراه زنجان-قزوین به علت بارش برف مسدود شد

در حال حاضر آزادراه زنجان-قزوین به علت بارش برف شدید و نبود ایمنی کافی مسدود است، همچنین محور کرج-چالوس در استان‌های البرز و مازندران که به علت بارش برف و نبود ایمنی مسدود شده بود، بازگشایی شد.
بازگشایی محور کندوان/ آزادراه زنجان-قزوین به علت بارش برف مسدود شد