با حضور استاندار سمنان پارک بانوان شهرستان سرخه افتتاح شد

با حضور استاندار سمنان پارک بانوان شهرستان سرخه افتتاح شد
با حضور محمد رضا خباز استاندار سمنان پارک بانوان شهرستان سرخه با هدف توسعه ورزشهای همگانی و ارتقاء شاخصه های سلامت و ایجاد نشاط و شادابی بانوان به بهره برداری رسید

با حضور استاندار سمنان پارک بانوان شهرستان سرخه افتتاح شد

با حضور محمد رضا خباز استاندار سمنان پارک بانوان شهرستان سرخه با هدف توسعه ورزشهای همگانی و ارتقاء شاخصه های سلامت و ایجاد نشاط و شادابی بانوان به بهره برداری رسید
با حضور استاندار سمنان پارک بانوان شهرستان سرخه افتتاح شد

فروش بک لینک