با سفر به خارج برای درمان مخالف بودم/ سفر به آلمان با اصرار پزشکان

با سفر به خارج برای درمان مخالف بودم/ سفر به آلمان با اصرار پزشکان
رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفت: پزشکان داخلی اصرار می‌کردند که در خارج از کشور معالجه انجام شود که من قبول نمی‌کردم و تأکیدم این بود که همین جا معالجه صورت گیرد.

با سفر به خارج برای درمان مخالف بودم/ سفر به آلمان با اصرار پزشکان

رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفت: پزشکان داخلی اصرار می‌کردند که در خارج از کشور معالجه انجام شود که من قبول نمی‌کردم و تأکیدم این بود که همین جا معالجه صورت گیرد.
با سفر به خارج برای درمان مخالف بودم/ سفر به آلمان با اصرار پزشکان