برجام شروعی جدید است یا ظرفیتی برای تداوم روند گذشته؟

برجام شروعی جدید است یا ظرفیتی برای تداوم روند گذشته؟
از برجام نمی‌توان انتظار داشت که حلال مشکلات ما باشد. برجام فرصت است که در عین حال تهدید را هم بدنبال خود دارد و این نقش نیروی انسانی است که تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند. بدون شک عزم، تصمیم و بازی خارجی و هنرمندانه مجموعه دست اندرکاران حکومتی ایران بین سال های 1394-1392 در خلق برجام قابل چشم پوشی نیست. اما باید دقت کرد و به این سئوال پاسخ داد که برجام ظرفیتی است برای ایجاد عزم ملی به منظور شروع نوینی از روابط درونی و بیرونی در حلقه سیاست و حکومت در ایران و اصلاح مناسبات انسانی یا ظرفیت آفرین است برای تداوم سیاست های گذشته؟

برجام شروعی جدید است یا ظرفیتی برای تداوم روند گذشته؟

از برجام نمی‌توان انتظار داشت که حلال مشکلات ما باشد. برجام فرصت است که در عین حال تهدید را هم بدنبال خود دارد و این نقش نیروی انسانی است که تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند. بدون شک عزم، تصمیم و بازی خارجی و هنرمندانه مجموعه دست اندرکاران حکومتی ایران بین سال های 1394-1392 در خلق برجام قابل چشم پوشی نیست. اما باید دقت کرد و به این سئوال پاسخ داد که برجام ظرفیتی است برای ایجاد عزم ملی به منظور شروع نوینی از روابط درونی و بیرونی در حلقه سیاست و حکومت در ایران و اصلاح مناسبات انسانی یا ظرفیت آفرین است برای تداوم سیاست های گذشته؟
برجام شروعی جدید است یا ظرفیتی برای تداوم روند گذشته؟

خرید بک لینک