برف‌روب‌های آنلاینی که برای بحران تهران برنامه داشتند

برف‌روب‌های آنلاینی که برای بحران تهران برنامه داشتند
برف تهران بازار کسب و کار قدیمی برف‌روبی را داغ کرد؛ آن هم نه برف روب‌هایی که در خیابان داد بزنند بلکه آنهایی که برای خدمت خود آگهی آنلاین داده‌اند و سفارش می‌گیرند.

برف‌روب‌های آنلاینی که برای بحران تهران برنامه داشتند

برف تهران بازار کسب و کار قدیمی برف‌روبی را داغ کرد؛ آن هم نه برف روب‌هایی که در خیابان داد بزنند بلکه آنهایی که برای خدمت خود آگهی آنلاین داده‌اند و سفارش می‌گیرند.
برف‌روب‌های آنلاینی که برای بحران تهران برنامه داشتند